TL/Thuyết trình “Chạm”

Ổ rồng, Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ-5/2013

TL Vọng-echo

Cactus gallery, Tp. HCM-2012

TL Tự sự cố đô

Festival Hue 2011-Tp.Huế

TL Tháp lúa-Rice stupa

Tích tường, TX Quảng Trị-Tỉnh Quảng Tị,2009

TL Lúa mạ

Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị-2009

TL Mùa Biến Thế

Gallery Tự Do, Tp.HCM-2009

TL Ba biến thể

Ba biến thể, 4 Hoàng Hoa Thám,Huế-2008