gieo hạt

gieo hạt

gieo

gieo

chân dung

chân dung

Gieo

Gieo

TL Lúa mạ tại Vĩnh thủy, Vĩnh Linh, Quàng trị-2009

Gieo

Gieo

TL Lúa mạ tại Vĩnh thủy, Vĩnh Linh, Quàng trị  

Dreams and Fate

Dreams and Fate

TL Lúa mạ tại Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị-2009

Mother of homeland

Mother of homeland

TL Lúa mạ tại Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị-2009