Gieo

Gieo

TL Lúa mạ tại Vĩnh thủy, Vĩnh Linh, Quàng trị

 

Leave a Comment