Binh Dien Hydroelectricity Lake

Binh Dien Hydroelectricity Lake

Gổ

Gổ

Gổ  lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.

Gổ bị tịch thu

Gổ bị tịch thu

Gổ lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.

Trên hồ thủy điện Bình Điền

Trên hồ thủy điện Bình Điền

Bè chở gỗ lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.

Binh Dien Hydroelectricity Lake

Binh Dien Hydroelectricity Lake

Bè chở gỗ lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.