Lúa mạ

Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

VỌNG-ECHO

TL Vọng-11-7-2-12 tại Cactus Gallrey, Tp.HCM